بررسی بازدارنده های خوردگی در خطوط لوله و چاههای گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,828

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_232

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

استفاده از بازدارنده ها ی خوردگی از نوع تشکیل دهنده لایه سـطح ی یکـ ی از راههـا ی کنتـرل خـوردگ ی درصنایع نفت و گاز به شمار م ی آ ید . تعـدد تول یـ د کننـدگان بازدارنـده هـا در بـازار جهـان ی موجـب شـد شرکت بهره بردار ی نفت و گاز زاگـرس جنـوب ی پـروژه بررسـ ی وانتخـاب بازدارنـدها ی خـوردگ ی را بـا همکاری دانشگاه ش یراز تعر یف نما ید . در این پروژه ،تعداد ۱۱ عدد بازدارنده خوردگ ی ارائه شـده توسـط شرکتهای مختلف سـازنده ،مـورد بررسـ ی قـرار گرفـت و آزما یشـات ایجـاد کف،امولسـ یون ، حلالیـ ت و پایداری حرارت ی جهت بررس ی خواص ثانو یه بازدارنده ها انجام شد . کارایی بازدارنده ها از نظـر توانـا یی ایجاد لا یه محافظ ن یز توس ط تکن یک پلار یزاسیون خط ی مورد بررس ی قرار گرفـت و ا یـ ن بازدارنـده هـا بـه ترتیب کیفیت مرتب شدند .

کلیدواژه ها:

بازدارنده های خوردگی ، بازدارنده های تشکیل دهنده لایه سطحی ، پایداری حرارتی ، حلالیت ، ایجاد کف

نویسندگان

عباسعلی نظربلند

استادیار بخش مواد دانشگاه شیراز

سیروس جواد پور

استادیار بخش مواد دانشگاه شیراز

نجمه اهل دل

کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد شرکت طراحی مهندسی سبز شرکت طراحی مهند