اثربخشی بازی درمانی بر افزایش عزت نفس خانوادگی کودکان پسر 8 تا 12

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,013

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHI01_104

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر افزایش عزت نفس خانوادگی دانش آموزان پسر 8 تا 12 بود.روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری مورد نظرکلیه دانش آموزان دبستانی شهر شاهرود بوده که از بین آنها 3 دبستان به صورت نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و از بین آنها 26 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه عزت نفس (کوپر اسمیت، 1967 ) را پاسخ دادند.گروه آزمایشی در8 جلسه بازی درمانی شرکت نمودند وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده و استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره، نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون عزت نفس خانوادگی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0/001 =p). همچنین اندازه اثر آزمون نیز نشان می دهد که 44 درصد تغییرات واریانس عزت نفس خانوادگی ناشی از تاثیر بازی درمانی بوده است. نتیجه گیری: باتوجه به اینکه میانگین ها نشان می دهند که عزت نفس خانوادگی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است، بنابراین نتیجه میگیریم که بازی درمانی در افزایش عزت نفس خانوادگی کودکان تاثیر گذاشته است.

نویسندگان

گوهر تاج طالبی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی