CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی بازی درمانی بر افزایش عزت نفس خانوادگی کودکان پسر 8 تا 12

عنوان مقاله: اثربخشی بازی درمانی بر افزایش عزت نفس خانوادگی کودکان پسر 8 تا 12
شناسه ملی مقاله: PSYCHI01_104
منتشر شده در نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

گوهر تاج طالبی - کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
حکیمه آقایی

خلاصه مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر افزایش عزت نفس خانوادگی دانش آموزان پسر 8 تا 12 بود.روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری مورد نظرکلیه دانش آموزان دبستانی شهر شاهرود بوده که از بین آنها 3 دبستان به صورت نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و از بین آنها 26 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه عزت نفس (کوپر اسمیت، 1967 ) را پاسخ دادند.گروه آزمایشی در8 جلسه بازی درمانی شرکت نمودند وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده و استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره، نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون عزت نفس خانوادگی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0/001 =p). همچنین اندازه اثر آزمون نیز نشان می دهد که 44 درصد تغییرات واریانس عزت نفس خانوادگی ناشی از تاثیر بازی درمانی بوده است. نتیجه گیری: باتوجه به اینکه میانگین ها نشان می دهند که عزت نفس خانوادگی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است، بنابراین نتیجه میگیریم که بازی درمانی در افزایش عزت نفس خانوادگی کودکان تاثیر گذاشته است.

کلمات کلیدی:
بازی درمانی، عزت نفس، خانوادگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/634350/