خوردگی در خطوط لوله و نیروگاههای برق بوسیله میعانات گازی و ناخالصی ها در سوخت گازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,787

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_030

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

جریان گاز خروجـ ی در پالایشـگاهای گـاز همـراه بـا ترک یبـات ی از قب یـ ل ه یـ دروکربن هـا، آب، نمکهـا و گازهای خورنده م ی باشد که وارد خطوط لوله و نیروگا های برق میگردند . در این تحقیق انـواع خـوردگ ی و سایش که بوس یله م یعانات گاز ی و ناخالص یها در نیروگاه برق ایجاد م ی شود مورد بررسی و ارزیابی قـرار گرفته شده و انواع ترک یبات ما یع و محصولات خوردگ ی روی لاینرها، پره هـ ای توربینهـا و سـوخت پاشـها مشاهده شده است . ترکیبات گاز و ما یع و همچن ین محصولات خوردگ ی آنال یز شده ومکانیزمهای مختلف و راههای جلوگیری از آنها پیشنهاد گردیده است .

نویسندگان

نوید پرنیان

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش موا

سیروس جوادپور

استادیار بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مواد، دانشکده مه