فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

Private Law Research

نشریه پژوهش حقوق خصوصی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوق خصوصی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق خصوصی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش حقوق خصوصی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • حقوق خصوصی
  • تعهدات قراردادی
  • حقوق مالکیت
  • حقوق بین الملل خصوصی
  • مبانی اخلاقی در حقوق خصوصی