فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی

Comparative law Research Quarterly

اهداف و حوزه کار نشریه
هدف این نشریه کمک به ارتقاء وتوسعه دانش حقوق از طریق انتشار مقالات پژوهشی حاصل از مطالعات تطبیقی است و صرفا مقالاتی را منتشر می کند که:
۱. دستاورد جدیدی را در این زمینه عرضه کنند.
۲. به اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق پژوهشی پایبند باشند.
۳. به ترویج و استقرار عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مردم سالاری کمک نمایند.

حوزه پذیرش مقالات:

حوزه حقوق تطبیقی (حقوق مسئولیت مدنی، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری، حقوق شرکت های تجاری، حقوق محیط زیست، حقوق بورس، حقوق خانواده، فلسفه حقوق، حقوق حمل و نقل، حقوق ارتباطات، حقوق نفت و گاز، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق تجارت بین الملل و... ؛ و همچنین مطالعات بین رشته ای حقوق و سایر علوم)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات