آقای دکتر محمد حسین وکیلی مقدم

Dr. Mohammad Hosein Vakili Moghadam

استاديار دانشگاه حضرت معصومه (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336081)

25
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  “Understanding the Role of Processivism in the Formation and Interpretation of Contract: A Comparative Assessment of Iranian Law of Contract”, Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice, 2022, Vol 18, Issue 1, pp. 110-122

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی