خانم دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

Dr. Hoorieh Hosseini Akbarnejad

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (325673)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور