آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم

Dr. Mohamad hasan sadeghi moghaddam

استاد حقوق جزا دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181393)

2
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی