آقای جواد طاهرپور

Javad Taher Pour

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

Researcher ID: (181499)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران