آقای دکتر بابک نگاهداری

Dr. Babak Negahdari

مدیر مسئول فصلنامه مجلس و راهبرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317328)

6
3
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور