آقای دکتر محسن شاطریان

Dr. Mohsen Shaterian

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74724)

37
54

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی