آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی

Dr. Hossein Ebrahim Abadi

استادیار دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184737)

1
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی