آقای دکتر محمدرضا پورمحمدی

Dr. MohammadReza Pourmohammdi

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176696)

54
108
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی