آقای دکتر اسفندیار زبردست

Dr. Esfandiar Zebardast

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346985)

5
59
2
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی