آقای دکتر نادر حیدری

Dr. Nader Heidari

دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182298)

32
44
50
1

عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی