آقای دکتر مهدی سرائی تبریزی

Dr. Mahdi Sarai Tabrizi

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14183)

45
27

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی