ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سید علی محمد مدرس ثانوی

Seyed Ali Mohamad Modares Sanavi

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180008)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سید علی محمد مدرس ثانوی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سید علی محمد مدرس ثانوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهواکنش کمی و کیفی چهار رقم نخود دیم به تراکم بوته و آبیاری تکمیلیاولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای (آلی،شیمیایی،تلفیقی) و باکتری های افزاینده رشد (PGPR) بر صفات کمی و کیفی آفتابگردانسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب آفتابگردان تحت سیستم های مختلف حاصل خیزیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستمهای مختلف تغذیه ای به عنوان منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات کیفی علوفه سبز کلزا و جو پائیزه تحت تاثیر مقادیر نیتروژنهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر نیتروژن بر ویژگی های کمی و عملکرد علوفه سبز کلزا و جو پائیزههمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی رازیانه در کشت مخلوط یونجه و رازیانههمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر دوره رکود و جوانه زنی ارقام یونجه یکسالهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جیبرلین و سیتوکینین در میزان تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی ارقام ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تجمع پرولین آزاد و کلروفیل برگ ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط خشکی و کمبود نیتروژننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کمی و کیفیت ظهور باندهای پروتئینی در برگ ذرت (Zea mays L.) در مرحله رویشی تحت شرایط تنش کمبود آب و نیتروژننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تناوب گندم پاییزه با گلرنگ، نخود و آیش در شرایط دیمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلامنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهاثر دمای منطقه ریشه بر گره زایی و درصد نیتروژن چهار اکوتیپ خلرنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهاثر بذر غنی شده (با روی و منگنز) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و تراکم بر خصوصیات زراعی سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر پروتئین های ذخیره ای بذر گلرنگ پاییزهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم ناندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح کننده های میکروبی(ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) و تنش خشکی بر ترکیب اسیدهای چرب آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک لاین های اینبرد پاکوتاه، پر برگ و معمولی ذرت دانه ای در ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهرابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان بذر و زمان کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای زمستانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کودهای فسفات و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد واسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
24دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای مختلف منطقه ریشه و سویه ریزوبیوم بر گره زایی و تثبیت نیتروژن در اکوتیپهای خلردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عملکرد اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana ofiainalis L.) درتاریخ و تراکم های کشت مختلف درشرایط آب و هوایی پاکدشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهانتقال مجدد ماده خشک، عملکرد دانه و اجزا عملکرد در ارقام تجاری و لاین های امید بخش کلزای زمستانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش قطع آبیاری و محلو لپاشی روی و منگنز بر محتوا و ترکیب اسیدهای چرب روغن دانه در دو ژنوتیپ گلرنگ پائیزهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی زیست توده و تراکم علف های هرز در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عملکرد علوفه، پرولین و مالون دی آلدهاید در ذرت و سورگوم تحت تنش خشکی و کاربرد بقایای جو، زئولیت و پلیمر سوپر جاذبسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کیفیت علوفه ذرت و سورگوم تحت تنش کم آبی و کاربرد بقایای جو، زئولیت و پلیمر سوپر جاذب در شرایط حداقل خاک ورزیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهاثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام مختلف کنجد به کاربرد کودهای شیمیایی و بیولوژیک تأمین کننده نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهمحلول پاشی هگزاکونازول و سیلیکات کلسیم بر افزایش مقاومت به کم آبی در گندم (Triticum aestivum L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر عملکرد علوفه خلر در غرب تهرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شاخساره زایی گیاه دارویی پنیرباد با استفاده از ریزنمونه های برگیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دماهای 5، 10، 15 و 20 درجه سانتیگراد منطقه ریشه بر روی صفات مختلف ارقام یونجه یکسالههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دماهای مختلف منطقه ریشه بر روی صفات مختلف ارقام یونجه یکسالههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثارت تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عمکلرد چهار رقم کلزایز پاییزه در منطقه کرجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش گرما بر صفات کمی و شاخص های فیزیولوژیک زژنوتیپ های جو لختهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
40دریافت فایل PDF مقالهفلونوریمتری کلورفیل تحت کمبود نیتروژن و خشکی موقت در دوره رشد رویشی ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
41دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم روشنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
42دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی هگزاکونازول بر عملکرد گل و میزان آپیجنین بابونه (Matricaria chamomilla) در شرایط تنش خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
43دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی هگزاکونازول بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی غشاء بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
44دریافت فایل PDF مقالهکنترل صفات کیفی دانه ماش (Vigna Radiata L. Wilczek) توسط محلول پاشی عناصر نانوکلات آهن و منگنز در شرایط کم آبیاریاولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1394
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر نانو کلات آهن و منگنز بر رنگیزه های فتوسنتزی ماش (Vigna Radiata L. Wilczek Parto Variety) در رژیم های مختلف آبیاریاولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1394
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی توأم عناصر میکرو و نانوآهن و منگنز بر صفات کیفی ماش (Vigna Radiata L. Wilczek Parto Variety) تحت سطوح مختلف تنش کم آبیاولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1394
47دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانهزنی سه گونه علف هرز موجود دربانک بذر مزارع ذرت و گندم تحت کاربرد نانو کود کلات آهن و رویدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی شاخصهای جوانهزنی بذور پرایم شده سه گونه علف هرزمشکلساز جهان تحت تأثیر تنش شوریدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
49دریافت فایل PDF مقالهComparative effects of chitosan and SiO2 nanoparticles on seed germination of barley (Hordeum vulgare L.)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
50دریافت فایل PDF مقالهAssay-dependent phytotoxicity of chitosan and silicon dioxide nanoparticles to germination of wheat (Triticum aestivum L.)کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 20171396
51دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوذرات دی اکسید سیلیسیوم و کیتوزان با دو روش مصرف بر برخی صفات اندازه گیری شده در جواولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری1397

مقالات سید علی محمد مدرس ثانوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتغییر ویژگی های فیزیکی شیمیایی خاک در پاسخ به سیستم های مختلف کشاورزی در مناظر کشاورزیدوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر1394
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگردفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جوانه زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه یافته بر مبنای توزیع ویبولفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Chitosan Nanoparticles Effects on Yield and Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.) under Late Season Drought Stressمجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه بنه و آغشته سازی بنه با پلی آمین ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفرانفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
9دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
10دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر نانو کلات آهن و منگنز بر تعدادی از صفات کیفی ماش (Vigna Radiata L. Wilczek Parto Variety) تحت تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در چهار رقم کلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع کودهای نیتروژن دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهندهمجله تولید گیاهان زراعی1396
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری روی کمیت و کیفیت عملکرد ارقام کلزا در غلظت های مختلف دی اکسید کربن هوامجله تولید گیاهان زراعی1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش کم آبی در واکنش به زئولیت، ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیلهمجله پژوهش های تولید گیاهی1396
16دریافت فایل PDF مقالهتاتیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشتمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
17دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری، کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان اسیدهای چرب و عملکرد روغن گل مغربی (Oenothera Biennis L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهافزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
19دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی، زراعی، محتوی اسانس و روغن گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تاثیر خشکی، مایکوریزا و کود آلی/ شیمیایی نیتروژنفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
20دریافت فایل PDF مقالهواکنش صفات رویشی و کیفی دانه آفتابگردان به منابع مختلف نیتروژن (کود آلی و شیمیایی) و زئولیت تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
21دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزافصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیتوزان و زئولیت بر رشد و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مختلف آبیاری در یزدفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 181 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سید علی محمد مدرس ثانوی

تماس با سید علی محمد مدرس ثانوی


به اشتراک گذاری صفحه سید علی محمد مدرس ثانوی

پشتیبانی