آقای دکتر هادی رمضانی اعتدالی

Dr. Hadi Ramezani Etedali

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310495)

44
76
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی