پایش علمی در استان قزوین

87کنفرانس39ژورنال
29,077سند علمی
32مرکز علمی
12نشست371پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان قزوین
رابطه سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی در دانش آموزان متوسطه اول شهر سردشت زیدوندر سال ۱۴۰۱ با تاکید بر پیشرفت تحصیلیبررسی و تحلیل مبانی تاویل گرایی در میراث نقد ادبی پورنامداریانواکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاریConsiderable Azadirachtin Production in Neem Cell Culture under Abiotic Elicitor InductionDetermination of Phenolic Compounds and Antioxidant Activities of ۵۵ Iranian Berberis Genotypesدیدگاه زکریای رازی در باب جزء لایتجزیتاثیر عدالت درک شده سازمانی بر سندروم فرسودگی شغلیبررسی ویژگیهای رئولوژیکی، بافتی، حسی و رنگی ژله سیب غنی شده با جلبک اسپیرولینابررسی تاثیر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش با چرخش ۹۰ درجه ای به داخل در دختران بسکتبالیستاثر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش تک پا به جلو در دختران بسکتبالیستبررسی نیمرخ آنتروپومتریک، عملکرد عضلانی و تعادل کشتی گیران نوجوان شهر همدانارائه مدل به اشتراک گذاری دانش در یک هلدینگ بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطاتبررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی شرکت هاSynthesis and crystal structure of a dinuclear Cu(II) complex withmultidentate Schiff base ligandSynthesis and Characterization of a New Copper Complex withOxime Ligand as a Catalyst for Alcohol OxidationCatalytic oxidation of alcoholsby new Fe(III) oxazolidine complex
کنفرانس های استان قزوین
شهرداری های استان قزوین
مراکز علمی استان قزوین
نشست های استان قزوین