آقای دکتر فریبرز عباسی

Dr. fariborz abbasi

استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14027)

51
162
78
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی