پایش علمی در شهر قزوین

76کنفرانس33ژورنال
25,635سند علمی
18مرکز علمی
13نشست302پژوهشگر
شهرداری قزوین

شهرداری قزوین در رتبه 28 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 48 مقاله برای شهرداری قزوین منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قزوین در تهیه و انتشار 72 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر قزوین
مراکز علمی شهر قزوین
نشست های شهر قزوین