آقای دکتر عبدالرزاق حسامی فر

Dr. Abdurrazzaq Hesamifar

استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177663)

31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

تحصیلات: کارشناسی فلسفه (١٣٦٨) کارشناسی ارشد فلسفه (١٣٧٢) دکتری فلسفه(١٣٧٨) هر سه از گروه فلسفه دانشگاه تهران. شغل : استاد گروه فلسفه و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی. فعالیت اجرایی: مدیر گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی از تاریخ ٨/١١/١٣٨٥ تا تاریخ ١٩/١٠/١٣٩٠، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ ٦/٦/١٣٩٢ تا تاریخ ١٢/١١/١٣٩٣، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ ١٢/١١/١٣٩٣ تا تاریخ ٣٠/٩/١٣٩٤، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از تاریخ ١/١٠/١٣٩٤ ادامه دارد. عضویت : عضو هیأت تحریریه مجله های علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، متافیزیک ، تاریخ فلسفه، فلسفه دین، اندیشه معماری و جستارهای فلسفه دین، عضو انجمن بین المللی ملاصدرا، عضو انجمن بین المللی فلسفه دین.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی