دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی

نشریه علمی اندیشه راهبردی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت دوفصلنامه منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.

دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی با هدف انتشار پژوهش‌های اصیل در زمینه‌های ذیل منتشر می‌گردد:

الف- استنتاج رویکردهای نوین از تفکر شهرسازی مدرنیته و سنت‌گرا.

ب- تعامل دیدگاه‌های علمی و نظری در عرصه شهرسازی سنتی و مبانی توسعه پایدار.

ج) بیان دیدگاه‌های علمی و پژوهشی با استناد بر طرح‌های پژوهشی و مطالعات فراگیر در سطح داخلی و خارجی در زمینه شهرسازی، برنامه‌ریزی، طراحی شهری با گرایش به مسکن، محیط کالبدی و سکونتگاههای شهری و روستایی.

د- بیان چالش‌های مرتبط در عرصه طراحی فضا و توده و همچنین ارائه راهکارهای نوین و کاربردی به منظور ثمر بخشی بر طراحی‌های شهری و کالبدی.

ه- نشر و بازتاب یافته‌های پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و آگاهی از تجربه‌های علمی در حوزه معرفت شهرسازی.