فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

Studies of Social Sciences

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی  که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه های  مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید.

هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است. رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.