ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات سیستم های اقتصادی

Journal of Accounting Research and Economical Science

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-4408

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد تجاری, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-6578
شاپای الکترونیک: 2423-6586
شماره استاندارد: 2588-3569

Journal of Development in Monetary & Banking Managment

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-5074

Journal of Economic Research

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1726-0728
شاپای الکترونیک: 2476-6445
پشتیبانی