آقای دکتر بیژن نظری

Dr. Bijan Nazari

دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (46145)

50
61
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی