آقای دکتر پوریا قاسمی

Dr. Porya Ghasemi

استادیار

Researcher ID: (291038)

3
3
1
1
1

تالیفات

  • کتاب هیدرولوژی مهندسی (موسسه دارالهدی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی