ارزیابی شاخص بهرهوری آب کشاورزی و عملکرد سیاستها و برنامههای مدیریت آب کشور در این زمینه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASH-21-78_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

بهرهوری آب بیانگر مقدار محصول تولیدی یا درآمد حاصله بهازای هر واحد آب مصرفی است. اقتصاددانان برای حل مشکل تولید غذا از منابع آب محدود و جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی، پیشنهاد میکنند تنها راه موجود افزایش بهرهوری فیزیکی و در نهایت بهبود بهرهوری اقتصادی آب است. ازلحاظ قانونی نیز به استناد ماده (۲۵) «قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، بر اهمیت تعیین شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی و اقدامات اجرایی برای بهبود آن تاکید شده است. براساس نتایج شاخص بهرهوری فیزیکی آب کشور در سالهای ۱۳۷۹ (پایه)، ۱۳۸۵، ۱۳۸۹ (شاهد)، ۱۴۰۴ (هدف)، بهترتیب برابر۷۰/۰، ۷۹/۰، ۹۵/۰ و ۷۰/۱ کیلوگرم بر مترمکعب است. همچنین مقدار شاخص راندمان کاربرد آب در مزرعه در همین سالها بهترتیب برابر۳۴ درصد، ۳۷ درصد، ۴۰ درصد، ۶۰ درصد است. بهبود بهرهوری آب هدف مهمی است که کشور ناگزیر از آن بوده و در یازده سال آینده مقدار آن باید از مقدار فعلی ۰/۱-۹/۰ کیلوگرم بر مترمکعب به دوبرابر آن برسد. این چالش نیازمند تدوین قوانین و نهادهای بدیع و جدید درباره مدیریت آب، سیاستهای جدید الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشارکت بیشتر بهرهبرداران و سازمانهای مرتبط در تصمیمسازیها، تشکیل شورای آب حوضههای آبریز، اقدامات فنی و زیربنایی لازم و ارتقای دانش بهرهبرداران و دانش فنی و تحقیقاتی لازم در این زمینههاست. عملیاتی کردن اجرای ماده (۲۵) «قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، میتواند اولین و اساسیترین قدم در این راستا باشد.

نویسندگان

نادر حیدری

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی