آقای دکتر حمید سیادت

Dr. Hamid Siadat

استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186927)

10
6
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی