آقای امید پیریان کلات

Omid Piryan kalat

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (272537)

5
2
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی