آقای دکتر محمدحسن یزدانی

Dr. Mohammad Hasan Yazdani

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371249)

114
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی