آقای دکتر سید اسعد حسینی

Dr. Seyed Asaad Hosseini

دکتری اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (4496)

33
17
7
1
22

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مقابله با تغییرات اقلیمی (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - فارسی
  • کتاب نقش آب در بهبود وضعیت اقلیم- پارادایم جدید آب (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1400 - فارسی
  • کتاب تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب (هاوار) - 1399 - فارسی
  • کتاب خشکسالی (ارزیابی، آسیب پذیری) (سلام سپاهان) - 1397 - فارسی
  • کتاب مدل های هیدرولوژیکی (آذرکلک) - 1396 - فارسی
  • کتاب مدل های آب و هواشناسی (آذرکلک) - 1395 - فارسی
  • کتاب شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی (آذرکلک) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی