آقای دکتر احسان علی پوری

Dr. Ehsan Alipouri

مدیرکل تحقیقات سازمان مدیریت بحران کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186501)

31
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی