آقای پروفسور علی سلاجقه

Prof. Ali Salajegheh

دانشیار دانشگاه تهران، رئیس سازمان محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186070)

106
35
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی