آقای دکتر اصغر زارع چاهوکی

Dr. Asghar Zare Chahouki

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (52151)

38
5
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی