آقای مهندس مسعود پورغلام آمیجی

Engineer Masoud Pourgholam-Amiji

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

Researcher ID: (407858)

13
20
3
3
2
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Pourgholam-Amiji, M., Liaghat, A., Khoshravesh, M., & Azamathulla, H. M. (2021). Improving rice water productivity using alternative irrigation (case study: North of Iran). Water Supply, 21(3), 1216-1227.
  •  Pourgholam-Amiji, M., Liaghat, A., Ghameshlou, A. N., & Khoshravesh, M. (2021). The evaluation of DRAINMOD-S and AquaCrop models for simulating the salt concentration in soil profiles in areas with a saline and shallow water table. Journal of Hydrology, 598, 126259.
  •  Pourgholam-Amiji, M., Liaghat, A., Ghameshlou, A., Khoshravesh, M., & Waqas, M. M. (2020). Investigation of the yield and yield components of rice in shallow water table and saline. Big Data in Agriculture (BDA), 2(1), 36-40.
  •  Pourgholam-Amijia, M., Khoshraveshb, M., Waqasc, M. M., & Mirzaeid, S. M. J. (2020). Study Of Combined Magnetized Water And Salinity On Soil Permeability In North Of Iran. Big Data In Agriculture (BDA), 2(2), 69-73.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب روش‌های ارتقای بهره‌وری آب محصولات عمده کشاورزی (شهرآب و آینده‌سازان) - 1400 - فارسی
  • کتاب کنترل آلودگی فسفر (راهبردها و سیاست‌ها) (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) - 1399 - فارسی
  • پایان نامه بررسی امکان کشت و تولید برنج در حضور آب زیرزمینی کم‌عمق و شور (دانشگاه تهران) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی