آقای پروفسور محمد جعفری

Prof. Mohammad Jafari

گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176702)

111
59
12
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی