آقای دکتر حمیدرضا ناصری

Dr. HamidReza Naseri

استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407149)

69
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی