آقای دکتر محمدصادق معرفت

Dr. MohammadSadegh Marefat

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471995)

50
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی