آقای دکتر مهدی یزدانی

Dr. Mahdi Yazdani

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414466)

21
6
2
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی