آقای علی کرمی

Ali Karami

استاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176318)

139
59
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی