ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حمید جباری

Hamid Jabari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176653)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی حمید جباری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات حمید جباری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن هااولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهکود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدودهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
7دریافت فایل PDF مقالهرارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
8دریافت فایل PDF مقالهاندازهگیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب دانه ارقام پائیزه و بهاره کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دومپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاریسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدودهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای آهکی استان تهرانششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهاثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کاشت پاییزه و زمستانه درمناطق معتدل سردکرجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش رطوبتی درمرحله خورجین دهی برمیزان آب نسبی برگ برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کمآبیاری در مرحله غوزهدهی بر خصوصیات کمی پنبه رقم ورامین در منطقه شهرقدساولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیرهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های آهکیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دومنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزاهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزادومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کیفی گیاه دارویی سیاهدانه(.L sativa Nigella)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (.L sativa Nigella)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396

مقالات حمید جباری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 665 بار

نمودار سالانه مقالات حمید جباری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حمید جباری


به اشتراک گذاری صفحه حمید جباری

پشتیبانی