آقای دکتر منصور حاجی حسینلو

Dr. Mansour Hadji Hosseinlou

عضو هيئت علمی گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410484)

68
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی