آقای حسین عزیزی نژاد

Hossein Azizi Nejad

دکتری مدیریت صنعتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179920)

35
9

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی