فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی

Studies of Management and Entrepreneurship

فصلنامه مطالعات مدیریت و کارافرینی توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله فارسی می پذیرد:

 • مدیریت
 • مدیریت عمومی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت آینده پژوهی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت اجرایی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

کارآفرینی

 • مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
 • فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
 • توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
 • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
 • بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
 • ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
 • نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
 • کارآفرینی و صنعت توریسم و...