آقای دکتر مرتضی رجوعی

Dr. Morteza Rajui

استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242586)

31
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی