آقای امیر غفوریان

Amir GHafourian

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا، ایران

Researcher ID: (179836)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور