آقای سیاوش اورجی

Siavash Orji

دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Researcher ID: (180631)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور