آقای فرهاد زارعی

Farhad Zarei

دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179832)

30
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی